วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
-----------------------------------------------

ด้วยโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)
๑.๒ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
๑.๓ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติสายงานการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๕ ค่าตอบแทน ๑๐,๐๑๐ บาท
๑.๖ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๗ ระยะเวลาการจ้าง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒.๒.๑ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ เอกสารรับรองสิทธิ์การประกอบวิชาชีพครู
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดย ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ - สกุลหลังรูปด้วย)
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
(๖) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๗) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ สำเนาเอกสารรับรองสิทธิ์การประกอบวิชาชีพครู
(๘) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาอื่น (ถ้ามี)
ทั้งนี้หลักฐานตามข้อ (๒) - (๘) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้
ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม คุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ป้ายประกาศของโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม หรือทางเวปของ
สพม. เขต ๓๖ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ สอบภาค ก และ ภาค ข เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ภาค ก
(๑๐๐ คะแนน) ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข ( ๕๐ คะแนน ) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๕. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ภาค ก ( ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความสามารถด้านภาษา ตัวเลขและความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ( ๕๐ คะแนน)
๑.๒ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (๕๐ คะแนน)
๒. ภาค ข (๕๐ คะแนน)
๒.๑ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ๕๐ คะแนน
๖. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ผู้ที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะภาค ก และ
ภาค ข รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภาค ก เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในภาค ข มากกว่าให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ป้ายประกาศของโรงเรียน หรือทางเวปของ สพม. ๓๖ ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยให้ขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นเวลา ๑ ปีนับจากวันประกาศขึ้นบัญชีหรือมีการประกาศเลือกสรรครั้งใหม่ในตำแหน่งเดียวกัน
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ โดยผู้ผ่านการเลือกสรรจะจัดทำสัญญาจ้างกับโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ประดิษฐ์ โพธิกลาง
(นายประดิษฐ์ โพธิกลาง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น