วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานของวิทยาลัยฯ ฉะนั้นอาศัยคำสั่งสำนักงา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี


เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


ด้วยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานของวิทยาลัยฯ ฉะนั้นอาศัยคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 12/2546 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้1. ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา

2. ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน) จำนวน 1 อัตรา

3. ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างยนต์) จำนวน 3 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่งานปกครอง จำนวน 1 อัตรา1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

2. ตำแหน่งครูพิเศษสอน ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกตรงกับประกาศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู อัตราจ้าง 7,940.- บาท

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง

3.1 ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปอัตราจ้าง 7,100.- บาท

3.2 เพศชาย

3.3 ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครงานทุกตำแหน่ง

1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4. ใบสุทธิ หรือหนังสือรับรองวุฒิ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

5. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

6. ใบประกอบวิชาชีพครู (ครูพิเศษสอน) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

7. ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ


3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 ตุลาคม 2554 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท4.กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก

  1. ตำแหน่งครูพิเศษสอน


สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้องประชุมผู้อำนวยการ

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง


สอบสัมภาษณ์

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้องประชุมผู้อำนวยการ


สอบปฎิบัติความรู้ และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ตึกบริหารธุรกิจ ชั้น 3

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง

- Microsoft word

- Microsoft Excel

- Microsoft Powerpoint5. ประกาศผลการสอบ

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จะพิจารณาดำเนินการสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554 โดยเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 และทำสัญญาในวันดังกล่าว


ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น