วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว (ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์)

ประกาศโรงเรียนจุนวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว (ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์)
.............................
โรงเรียนจุนวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36 ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครู จ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตามโครงการลงทุน ด้านการศึกษา และการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕(SP2) ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29 / 2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลตามรายละเอียดดังนี้
1. ต าแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๑๔0 บาท
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย
2.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเป็นผู้บริหารท้องถิ่น
2.5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ กฎ ก.ค.ศ ก าหนด
2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดี
2.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย
2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
3.2 ครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์
3.2.1 ต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือ วิชาชีพอื่นที่ ก.ค.ศ
รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูตามที่ ก.ค.หรือ ก.ค.ศ.ก าหนด ซึ่งน ามาใช้โดยอนุโลม
3.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
/4. ขอบข่ายงาน.............- ๒ -
4. ขอบข่ายงานและสิทธิประโยชน์
4.1 ชื่อต าแหน่ง ครูจ้างสอน
4.2 ขอบข่ายงาน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน อบรมสั่งสอนนักเรียนและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4.3 มีความสามารถจัดประสบการณ์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้
5. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนจุนวิทยาคม ต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม – ๒๔ ตุลาคม 255๔ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
6. หลักฐานการรับสมัคร
6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ถ่ายครั้งเดียวกัน
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
6.2 ส าเนาวุฒิบัตรหรือหลักฐานแสดงผลการศึกษาที่ตรงตามต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 1 ชุด
พร้อมต้นฉบับจริงมาแสดง โดยต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย
6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
อย่างละ 2 ฉบับ พร้อมน าตัวจริงมาแสดง
6.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6.5 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรอง
6.6 หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
โรงเรียนจุนวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น.
โดยประกาศที่โรงเรียนจุนวิทยาคม หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054 – 459238 และ 086 – 4201574
8. วิธีการคัดเลือก ก าหนด วัน เวลา สถานที่สอบ
8.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะและความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง
ดังนี้
1) ประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนด้านความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2) ประเมินความเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน
3) วัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 26 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนจุนวิทยาคม
อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา
เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาเอกคณิตศาสตร์ 100 คะแนน
เวลา 13.00 – 15.00 น. ภาค ข สัมภาษณ์ 50 คะแนน
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนประเมินแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนในภาค ก
มากกว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินในล าดับก่อน ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ผ่านการประเมินจับฉลากเพื่อจัดล าดับที่ต่อไป
/10. การประกาศรายชื่อ............- 3 -
10. โรงเรียนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. โดยประกาศที่โรงเรียน จุนวิทยาคม หรือสอบถามได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 054 – 459238 และ 086 – 4201574 และให้ผู้ที่ได้รับการประ เมินในล าดับที่ 1 มารายงาน
ตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ถ้าไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด
โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้ที่ได้ล าดับที่ถัดไปมาท าสัญญาจ้างต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น