วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2554

แนวข้อสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 25541. สินเชื่อที่มีอายุ 3 ปี คือ
ก. สินเชื่อระยะสั้น ข. สินเชื่อระยะกลางค. สินเชื่อระยะยาว ง. สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา
2. สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นสินเชื่อประเภทใด
ก. สินเชื่อระยะสั้น ข. สินเชื่อระยะกลาง
ค. สินเชื่อระยะยาว ง. สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา
3. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของสินเชื่อ
ก. ความเชื่อใจ ข. ความเที่ยงค. เวลาในอนาคต ง. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
4. สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว มีเงินหมุนเวียนในกิจการอย่างไม่ขาดมือ เพียงพอที่จะจับจ่ายใช้สอยประจำวัน และมีเงินพอที่จะจ่ายให้กับเจ้าหนี้ทันทีทันใดเรียกว่า
ก. สินเชื่อ ข. สภาพคล่องค. เครดิต ง. การพาณิชย์
5. กระบวนการทางด้านสินเชื่อมีกี่ขั้นตอน
ก. 2 ขั้นตอน ข. 3 ขั้นตอนค. 4 ขั้นตอน ง. 5 ขั้นตอน
7. จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ให้เรียงลำดับก่อนหลังของขั้นตอนในกระบวนการของการบัญชี
1. จัดทำงบทดลอง
2. จากเอกสารทางการค้านำมาวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น
3. จัดทำงบการเงิน
4. ผ่านรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท
ก. 2 , 3 , 4 ,1 ข. 2 , 1 , 4 ,3ค. 1 , 2 , 4 ,3 ง. 2 , 4 , 1 ,3
8. ท่านสามารถทราบข้อมูลจำนวนเงินของกำไรของกิจการสำหรับระยะเวลาหนึ่งๆจากที่ไหน
ก. รายงานการผลิตเกี่ยวกับจำนวนที่ผลิตข. รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีค. งบกำไรขาดทุนง. กรมสรรพากร
9. กำไรสะสม หมายถึง
ก. กำไรในอดีตทั้งหมดที่คงสะสมไว้ในธุรกิจข. ความเติบโตในอนาคตของธุรกิจค. เงินที่เจ้าของนำมาลงทุนในธุรกิจทั้งหมดง. จำนวนเงินที่สะสมไว้จ่ายเจ้าหนี้
10. ข้อใด มิใช่ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการบัญชี
ก. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข. กรมสรรพาสามิตค. ธนาคารแห่งประเทศไทย ง. สภาวิชาชีพบัญชี
11. ใครที่นำแม่บทการบัญชีมาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
ก. คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี ข. ผู้จัดทำงบการเงินค. ผู้สอบบัญชี ง. ผู้ใช้งบการเงิน
12. หากการได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ต้องติดต่อหน่วยงานใด
ก. สภาวิชาชีพบัญชี ข. กรมบัญชีกลางค. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ง. กรมสรรพากร
13. หน่วยงานใดมีหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันการเงินต่างๆ
ก. กรมบัญชีกลาง ข. กระทรวงการคลังค. ธนาคารแห่งประเทศไทย ง. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. แม่บทการบัญชีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินอย่างไร
ก. ทำให้ทราบข้อมูล แนวทางในการกำหนดมาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีข. สามารถเข้าใจความหมายที่แสดงในงบการเงินที่จัดทำขึ้นได้ค. ใช้เป็นแนวทางในการแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าตรงตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ง. ถูกทุกข้อ
15. ข้อใด เป็นประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
ก. ช่วยในการตรวจสอบ ข. ป้องกันข้อผิดพลาดค. ให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ง. ถูกทุกข้อ
16. ส่วนของเจ้าของ ได้มาจากอะไร
ก. สินทรัพย์ทั้งหมด หักด้วย หนี้สินทั้งหมด ข. รายได้ หักด้วย รายจ่ายค. รายได้ หักด้วย หนี้สิน ง. สินทรัพย์ หักด้วย รายจ่าย
17. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของงบการเงิน
ก. รายได้ ข. ค่าใช้จ่ายค. งบดุล ง. สินทรัพย์
18. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สินทรัพย์
ก. เงินเดือน ข. ลิขสิทธิ์ค. สินค้า ง. ลูกหนี้
19. หนี้สิน หมายถึง
ก. หุ้นกู้ ข. เงินกู้ค. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ง. ถูกทุกข้อ
20. ส่วนได้เสียของเจ้าของในสินทรัพย์ของบริษัทหนึ่งๆคือ
ก. สินทรัพย์ถาวร ข. ส่วนของผู้ถือหุ้นค. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ง. ทุนหุ้นสามัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น