วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา วิชาเอก ศิลปะ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการเกษตร และ คอมพิวเตอร์ 27 กันยายน 2554 ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2554

โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล เปิดสอบ พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา 27 ก.ย.-3 ต.ค.54

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติงานราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
1.2 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
1.3 วิชาเอก ศิลปะ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการเกษตร และ คอมพิวเตอร์

2. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
2.1 การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2 มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
2.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.4 ดูแลนักเรียนหอนอนและสามารถควบคุมนักเรียนในหอนอนได้
2.5 การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.6 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
2.7 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3. อัตราว่าง 4 อัตรา
4. ค่าตอบแทน 10,010 บาท
5. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6. ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรี สาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบริหารบุคคล อาคารเรียน 1 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2554 ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล เปิดสอบ พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา 27 ก.ย.-3 ต.ค.54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น