วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2554

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2554

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา

1. ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักฐานการรับสมัครครูอัตราจ้าง

หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษา จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายติดใบสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ใบประกอบวิชาชีพครู
2. เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสามารถในการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างดี
มีความสามารถด้านระบบเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างดี
มีความรู้ความสามรถด้านระบบเครือข่ายเป็นอย่างดี
มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Unix, Linux และ Windows Server เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ เลเยอร์ 2 และ 3 ได้
หากมีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ C#, Visual Basic และ PHP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักบริการ และมีความอดทนในการทำงานสูง
3. เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสามารถในการซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเน็ตเวิร์คได้
มีความสามารถด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
มีความสามารถด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและเวลาเป็นอย่างดี
หากมีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักบริการ และมีความอดทนในการทำงานสูง
4. เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ประจำห้อง Internet) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสามารถในการซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเน็ตเวิร์คได้
มีความสามารถด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
มีความสามารถด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
มีความรู้ความสามรถด้านระบบเครือข่ายเป็นอย่างดี
หากมีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ C#, Visuat Basic และ PHP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักบริการ และมีความอดทนในการทำงานสูง
หลักฐานการรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษา จำนวน 1 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายติดใบสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
การรับสมัคร

รับสมัครและยื่นใบสมัคร ที่ห้องงานสารบรรณ – งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบคัดเลือก

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดสอบคัดเลือก
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น.
สถานที่ประกาศ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานสารบรรณ – งานบุคลากร
สถานที่สอบ
ณ ห้องประชุม e-learning วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
- สอบสัมภาษณ์
- สอบปฏิบัติการสอนเนื้อหา 15 นาที
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดสอบคัดเลือก
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น.
สถานที่ประกาศ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานสารบรรณ – งานบุคลากร
สถานที่สอบ
ณ ห้องประชุม e-learning วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
- สอบสัมภาษณ์
- สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานสารบรรณ – งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554(นางสุพิศ ยางาม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น