วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก เรื่อง การสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก เรื่อง การสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน
พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 10,010 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(ครูผู้สอน)
1) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2) ตำแหน่งครูผู้สอน กรณีผู้เข้ารับการเลือกสรรได้ผ่านการเลือกสรรต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้
3) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น