วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 2/2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มงาน ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และค่าตอบแทน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย
2. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
3. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน
3.1 ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
3.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาวิชาชีพอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค. รับรอง
ค่าตอบแทน 10,010 บาท/เดือน และค่าครองชีพ 1,500 บาท/เดือน หรือ สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547


คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
การรับสมัคร
1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง
ที่โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2554
ในวันและ เวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
2. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x 1.5 นิ้ว
ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
2.2 คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน 1 ฉบับ
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
2.3 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่
2.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา
2.5 บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย2.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
2.7 หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว สกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ
2.8 เอกสารผลงาน และการเขียนรายงานผลงานไม่เกิน 5 กระดาษ A4
3. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นจะร้องสิทธิใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ หรือทางเว็บไซด์ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ จะทำการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ดังนี้
1. ภาค ข เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
2. ภาค ก เวลา 13.00 น. ถึง 14.40 น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
หลักสูตรการสอบคัดเลือกข้อเขียน
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก
3. ประเมินผลงานที่ผ่านมา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)


เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และประเมินผลงานที่ผ่านมา รวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อเขียนถ้าผู้ใดได้คะแนนข้อเขียนสูงกว่าให้อยู่ลำดับที่ดีกว่าถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ดูคะแนนผลงานที่ผ่านมาถ้าคะแนนผู้ใดสูงกว่าให้อยู่ลำดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนทั้งสามภาคเท่ากันให้พิจารณาจากลำดับที่สมัครสอบ
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่
28 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ หรือทางเว็บไซด์ โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศนั้นขึ้นบัญชี หรือ หากมีการประกาศสอบพนักงานราชการครั้งใหม่ ถือว่าบัญชีนี้เป็นอันยกเลิก
การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว
1. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จำนวน 1 อัตรา
2. การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีตำแหน่งว่าง โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ จะเรียกตัว เรียงลำดับที่ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัว ไม่น้อยกว่า 15 วัน
การจ้างและการจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างพนักงานราชการ และทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการครั้งแรกมีผลตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ตามกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ และได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างพนักงานราชการ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 044859334 ในวัน และเวลาราชการ

เข้าชม : 22

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น