วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ (รอบสอง)

ประกาศโรงเรียนบ้านไร่นาดี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ (รอบสอง)
.............................................................................................
โรงเรียนบ้านไร่นาดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จากงบดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่ ศธ 04142 / 48 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ งบดำเนิน แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา รหัสบัญชี 04-045 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ครูอัตราจ้างรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พุทธศักราช 2547
2.2 มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา ที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนดและ รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักพรต นักบวช
2.4 เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู
2.5 มีวุฒิปริญญาตรีวิชาเอกวิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์ และความชำนาญพิเศษ
3. เงื่อนไขการจ้าง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,700 บาท เป็นเวลา 3 เดือน
4. กำหนดการรับสมัคร
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านไร่นาดี ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร พร้อมแนบเอกสารประกอบ การรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 21 – 28 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
4.2 เอกสารประกอบการรับสมัคร มีดังนี้
4.1.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าสำเร็จหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษาสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.1.2 ใบรายงานผลการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4.1.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียว จำนวน 3 แผ่น
4.1.4 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.1.5 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.1.6 ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.
4.1.7 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
5. การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านไร่นาดี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554
6. วิธีการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน วิธีสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 30 มิถุนายนพ.ศ. 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไร่นาดี อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าได้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะประกาศผลการคัดเลือกเรียงจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าผู้คัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า แต่ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีสุ่มธรรมดา ( จับสลาก) การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
8. การประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยประกาศที่โรงเรียนบ้านไร่นาดี หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042 – 170053 หรือ 081-7083124
9. การสั่งจ้างและเงื่อนไขสำคัญ
9.1 จะทำสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินกู้จากสำนักงบประมาณ
9.2 จะยกเลิกสัญญาจ้าง หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ


ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554


(ลงชื่อ)
(นายสุริยันต์ กวานสุพรรณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่นาดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น