วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง
..................................
ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๔๔/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ชั่วคราว ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ครูอัตราจ้างชั่วคราว อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑ ) มีสัญชาติไทย
(๒ ) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓ ) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔ ) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
( ๕ ) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
( ๖ ) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗)ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
( ๘ ) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรต หรือนักบวช
( ๙ ) เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
( ๑ ) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
( ๒ ) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุกสาขาวิชาเอก
( ๓ ) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ
( ๔ ) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา (ทุกสาขาวิชาเอก)
๓. เงื่อนไขการจ้าง
๓.๑ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๑๔๐ บาท
๓.๒ ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๓ ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
๓.๔ เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความขยัน อดทน

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เว้นวันหยุดราชการ โทร. ๐๕๓-๔๖๐๑๔๐
๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก
๕.๑ สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑  ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๕.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่นหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย
๕.๗ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับและนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย

๖. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามรูปแบบของโรงเรียน ให้ถูกต้องครบถ้วน รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัคร เข้ารับการคัดเลือก
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หรือทางเว๊บไซด์ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ www.chiangmaiarea6.go.th

๘. หลักสูตรและการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป โดย ทดสอบและการสัมภาษณ์ ทั้งนี้การสอบข้อเขียน ผู้ทำการสอบ จะต้องมีระดับคะแนน ร้อยละ ๗๐ ถึงจะสามารถทำการสอบสัมภาษณ์ได้
๙. วัน เวลา สถานที่ และตารางสอบ
จะทำการสอบ ในวันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ที่โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามเวลาดังนี้

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
เวลา ๙ .๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
๕๐
๕๐
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทั้งสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ และจะประกาศเรียงลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ
๑๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด
๑๒. การสั่งจ้าง
๑๒.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสั่งจ้างเป็นครูจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด ทางโรงเรียนจะติดต่อให้มาปฏิบัติงานต่อเมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ อีกครั้ง
๑๒.๒ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น