วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนบึงพะไล ไดข้าดแคลนบุคลากรทา การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้ท าการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อ สอนในกลุ่มสาระการเรีย

โรงเรียนบึงพะไล ไดข้าดแคลนบุคลากรทา การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้ท าการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกา หนดการรับสมคั รในวันที่
3 – 7 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนบึงพะไล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น