วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) ประจำปีการศึกษา 2554
--------------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับบุคลากรภายนอก เพื่อบรรจุ
ในอัตราจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ครูสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
และสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติ
1. ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับปัจจุบัน
2 . มีสุขภาพแข็งแรง และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
3. อายุ 20 ปีขึ้นไป
4. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาภาษาอังกฤษ
5. ถ้ามีประสบการณ์การเป็นครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
6. เงินค่าสมัคร 40 บาท
อัตราเงินเดือน
1. เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
2. จ้างรายปีต่อปีงบประมาณ
สถานที่รับสมัคร
งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โทร.038 – 511211 ต่อ 700
วัน / เดือน / ปี ที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 6 ตุลาคม 2554 (เว้นวันหยุดราชการ)
-2-
วันสอบคัดเลือก
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันประกาศผลสอบ
ประกาศผลสอบ วันที่ 10 ตุลาคม 2554
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น