วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูประจำห้องวิทยาศาสตร์

..................................

ด้วยโรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในโรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 ต้องมีคุณสมบัติตามกระทรวงการคลังกำหนด เว้นแต่ระเบียบกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนด เป็นอย่างอื่น3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

3.1 ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก ทั่วไป

3.2 ต้องมีวุฒิปริญญาตรีตามที่ ก.ค.หรือ ก.ค.ศ. กำหนด4. เงื่อนไขการจ้าง

4.1 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,140 บาท

4.2 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน

4.4 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

4.5 สัญญาจ้างจะสิ้นสุดตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเว้นแต่ผู้นั้นลาออกก่อน

สัญญาสิ้นสุดลง หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ถึง 10 ตุลาคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ6. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก

6.1 สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

6.2 สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

6.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6.4 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

6.5 หลักฐานอื่นๆ เช่นหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)7. การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วย8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น.

ณ โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”

9. หลักสูตรและการคัดเลือก

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์10. วัน เวลา สถานที่ และตารางสอบ

จะทำการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ใน วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2554 ที่โรงเรียน

บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” ตามเวลาดังนี้

เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนน

หมายเหตุ

10.30 – 12.00

13.00 – 15.00

15.00 เป็นต้นไป

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

ประสบการณ์

100

50

50

11. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องมีคะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 และจะประกาศเรียงลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ12. การสั่งจ้าง

12.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน ตำแหน่งครู ในโรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” ตั้งแต่วันที่12 ตุลาคม 2554

12.2 จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น