วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศโรงเรียนจอมทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยโรงเรียนจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ , ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘.๓.๓/๑๐๔๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ และคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๓๒๒๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ และคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน

๑.๒ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

๑.๓ อัตราว่าง จำนวน อัตรา วิชาเอก ดนตรี

๑.๔ ค่าตอบแทน เริ่มต้นเดือนละ ๑๐,๐๑๐ บาทและค่าครองชีพตามสิทธิที่พึงได้

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑.๖ ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๑.๗ ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านการสอนวิชาดนตรี สามารถฝึกทักษะนักเรียนและจัดตั้งวงโยธวาทิตของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป (หมวด ๑ ข้อ ๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๗)

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่งครูผู้สอน

(๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกดนตรี มีความรู้พื้นฐานทาง

วิชาชีพครู และสามารถฝึกซ้อมวงโยธวาทิตได้

(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งทางคุรุสภาออกให้

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นในวันสมัครสอบ

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ + ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน รูป

(๒) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript)ที่ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมสำเนาถ่ายจำนวนอย่างละ ฉบับ

(๓) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง พร้อมสำเนาถ่ายจำนวน ฉบับ

(๔) ทะเบียนบ้านฉบับจริงที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมสำเนาถ่ายจำนวน ฉบับ

(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ กก

ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จำนวน ฉบับ

(๖) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ หรือหนังสือรับรองสิทธิ พร้อมสำเนาถ่าย

จำนวน ฉบับ

(๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล , ทะเบียนสมรส , หนังสือ

รับรองการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาจากสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน (ถ้ามี)

จำนวนอย่างละ ฉบับ

๕. เงื่อนไขในการสมัครสอบ

(๑) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามที่กำหนด

(๒) ผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ตามที่กำหนดทุกประการ โดยรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ

(๓) ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครและต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๖. การตรวจสอบคุณสมบัติ

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และหากปรากฏภายหลังว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้าดำรงตำแหน่งข้อใดก็ตาม ผู้นั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากการดำรงตำแหน่งทันที โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดจากทางโรงเรียนทั้งสิ้น

๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ

โรงเรียนจอมทอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๔ จอมทอง และทางเว็บไซต์ http://www.chomthong.ac.th

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ผู้สมัครทุกคนต้องได้รับการประเมินสมรรถนะโดย การสอบข้อเขียนความรอบรู้ทั่วไป(นโยบายรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ/การปฏิบัติของวิชาชีพครู(วินัย/คุณธรรม/จรรยาบรรณ ฯลฯ) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(หลักสูตร/การจัดการเรียนรู้/สื่อ/ฯลฯ) และความเหมาะสมกับวิชาชีพ (สัมภาษณ์)

โรงเรียนจอมทอง จะจัดให้สอบในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ห้องกุหลาบพันปี อาคาร จอมทอง ดังนี้

วัน/เวลาที่ประเมิน

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ภาค ก. ความรอบรู้ทั่วไป ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความประพฤติ/การปฏิบัติของ

วิชาชีพครู

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

๒๕

๒๕

เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป

ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ

(สัมภาษณ์ / ประเมินผลงานเชิงประจักษ์)

๑๐๐

คะแนนรวมทั้งสิ้น

๑๕๐

๙. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ โดยได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดย เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุด จากมากไปหาน้อยตามลำดับ หากคะแนนเท่ากันให้ผู้มีคะแนนภาค ข.มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้มีคะแนนภาค ก.มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้มีคะแนนภาค ค.มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้เลือกสรร

๑๐. การประกาศผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี

โรงเรียนจอมทองจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนมากไปหาน้อย และจะขึ้นบัญชีไว้ ปี ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๔ โรงเรียนจอมทอง และทางเว็บไซต์ http://www.chomthong.ac.th

๑๑. การรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

(๑) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน อัตราตามที่ประกาศไว้

(๒) ผู้ได้รับการเลือกสรรต้องมารายงานตัว/จัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการกับโรงเรียนจอมทอง และปฏิบัติหน้าที่สอน โรงเรียนจอมทองในวันที่ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยสัญญาจ้างต้องทำตามแบบที่โรงเรียนจอมทองกำหนด

(๓) การเรียกตัวผู้ได้รับการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ให้ถือประกาศผู้ได้รับการเลือกสรร เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ

(๕) ผู้ได้รับการเลือกสรร ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นข้าราชการ

(๖) ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ประกาศ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔(นางรัตนาภรณ์ แปงทอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น