วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง

และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

........................................................

ด้วยโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 ตำแหน่ง วิชาเอกสังคม 3 ตำแหน่ง วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา 2 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนั้นอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.2 ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง

1.3 ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.4 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ วิชาเอกบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจต่อสังคม

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีตรงเอกที่กำหนด

(2) มีระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์

(3) มีความรู้และทักษะด้านวิชาเอกที่กำหนด

(4) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตลอดอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา (กรณีสมัครครูอัตราจ้าง)

(5) มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ

(6) มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์

3. การรับสมัคร

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิเชียรมาตุ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 13 -19 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

3.2 หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป

(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน อย่างละ 2 ฉบับ

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ

(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล อย่างละ 2 ฉบับ

(5) หนังสือรับรองประสบการณ์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

(6) สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน อย่างละ 2 ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่ประกาศสมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นและทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

โรงเรียนวิเชียรมาตุ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง หรือ และทาง www.wch.ac.th และ www.matthayomtrang.net

5. วิธีการคัดเลือก และ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ

5.1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

5.2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

6. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการคัดเลือก ตามข้อ 5.1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

โรงเรียนวิเชียรมาตุ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ และทาง www.wch.ac.th และ www.matthayomtrang.net หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-572060 หรือ 089-4693928

8. เงื่อนไขการจ้าง

8.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท โดยโรงเรียนวิเชียรมาตุ จะเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญาจ้าง

8.2 ครูอัตราจ้างนี้ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ หรือข้าราชการจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554(นางศิริวรรณ ปสันตา)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น