วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
------------------------------------

ด้วยโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม มีความประสงค์จ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนแทนตำแหน่งครูอัตราจ้างเดิมเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดวิชาเอกที่รับสมัคร ดังนี้
ตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน
วิชาเอก กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยครูอัตราจ้าง พ.ศ. 2547 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีหรืออื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2) สำเนาประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร วุฒิบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัคร
3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4) บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย และต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้เมื่อตรวจสอบกับสำเนาถูกต้องในวันรับรองสมัครแล้ว
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิ ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ และโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ 4 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอนข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้
สมรรถนะที่ 1 ความรู้ ความสามารถ และทักษะสำหรับตำแหน่ง ด้านการศึกษา วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน (สอบข้อเขียน)
สมรรถนะที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านกฎหมาย ระเบียบและวิชาชีพครู คะแนนเต็ม 50 คะแนน (สอบข้อเขียน)
สมรรถนะที่ 3 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1) การประเมินประวัติและประสบการณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน (แบบประเมิน/แฟ้มสะสมงาน)
2) การสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน (การสัมภาษณ์)

6. วัน เวลา และสามารถที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
6.1 กำหนดสถานที่ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 1 และ 2 (สอบข้อเขียน)
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น.
6.2 การประเมินสมรรถนะที่ 3 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะดำเนินการประเมินความเหมาะสมตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น.

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมในสมรรถนะที่ 2 และสมรรถนะที่ 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามลำดับคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย โดยเรียงลำดับคะแนนรวมจากคะแนนสูงกว่าลงมา ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนในสมรรถนะที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้จัดลำดับที่ โดยให้ผู้สอบได้คะแนนในสมรรถนะที่ 3 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้จัดลำดับที่ โดยให้ผู้ที่มาสมัครก่อนอยู่ในลำดับที่ดีกว่า

8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 และให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 6 ตุลาคม 2554
หากผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ไม่มารายงานตัวและทำสัญญาตามกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิและโรงเรียนจะเลือกผู้ได้รับลำดับต่อไปมารายงานตัวและทำสัญญา และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นสุดผลไป เมื่อคัดเลือกครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น