วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เก็งข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์

เก็งข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์

1. ชายคนหนึ่งขับเรือได้ระยะทาง 88.00 กิโลเมตร ในเวลา 3.50 ชั่วโมง
เขาขับเรือด้วยอัตราเร็ว
ที่เหมาะสมกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1 . 25.1429
2. 25.143
3. 25.14
4. 25.1
2. รถยนต์คันหนึ่งสามารถเปลี่ยนความเร็วจาก 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น
108 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงในเวลา 1 ใน 6 นาที จงหาว่ารถยนต์คันนี้มีความเร่งเท่าใด
1. 1.0 m/s2
2. 2.0 m/s2
3. 3.0 m/s2
4. 4.0 m/s2
3. ปล่อยวัตถุให้ตกลงในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุกระทบพื้นพอดี ความเร็ว
และความเร่งของวัตถุเป็น
อย่างไร
1. ทั้งความเร็วและความเร่งมีค่าสูงสุด
2. ความเร็วเป็นศูนย์ ความเร่งคงตัว
3. ความเร็วมีค่าสูงสุด ความเร่งคงตัว
4. ความเร็ว และความเร่งมีค่าเป็นศูนย์
4. ผูกวัตถุมวล 500 กรัม ด้วยเชือกยาว 1 เมตร
แกว่งเป็นวงกลมในแนวระดับด้วยอัตราเร็ว
20 เมตร / วินาที จงหาขนาดของแรงสู่ศูนย์กลางของวัตถุมีค่ากี่นิวตัน
1. 100 นิวตัน
2. 200 นิวตัน
3. 300 นิวตัน
4. 400 นิวตัน
5. สปริงตัวหนึ่งมีค่าคงตัว 500 นิวตันต่อเซนติเมตร
เมื่อออกแรงดึงสปริงจากตำแหน่งสมดุล
ปรากฏว่าสปริงยืดออกเป็นระยะ 20 เซนติเมตร
จงหาขนาดของแรงดึงสปริงมีค่ากี่นิวตัน
1. 5 กิโลนิวตัน
2. 10 กิโลนิวตัน
3. 15 กิโลนิวตัน
4. 20 กิโลนิวตัน


2
6. ข้อใดกล่าวผิดสำหรับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
1. แรงและความเร่งมีค่าคงตัวเสมอ
2. วัตถุตกไกลสุดเมื่อยิงเป็นมุม 45 องศา กับแนวระดับ
3. ณ ตำแหน่งสูงสุด ความเร็วมีค่าเป็นศูนย์
4. ณ ตำแหน่งสูงสุด แรงกระทำตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่
7. วัตถุเคลื่อนที่ในแนววงกลมด้วยอัตราเร็ว และรัศมีคงตัว ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าคงตัว
2. คาบเวลาของการเคลื่อนที่คงตัว
3. อัตราเร็วเชิงมุมคงตัว
4. อัตราเร่งของวัตถุคงตัว
8. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับการขับรถจักรยานยนต์เลี้ยวโค้ง
ก. ขณะเลี้ยวรถด้วยอัตราเร็วมาก
ต้องเอียงรถมากกว่าเลี้ยวรถด้วยอัตราเร็วน้อย
ข. เมื่ออัตราเร็วคงตัวถนนโค้งที่มีรัศมีความโค้งน้อยต้องเอียงตัวรถมากกว่าถนนโค้งที่มี
รัศมีความโค้งมาก
คำตอบที่ถูกคือ
1. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข 2.
ข้อ ก ถูก ข้อ ข ผิด
3. ข้อ ก ผิด ข้อ ข ถูก 4.
ผิดทั้งข้อ ก และข้อ ข
9. การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ข้อสรุปที่ถูกต้องที่สุด คือ
1.
วัตถุมีความเร็วและความเร่งแปรผันตรงกับการกระจัดโดยมีแอมพลิจูดคงที่
2. วัตถุมีความเร็วแปรผันตรงกับการกระจัด
แต่ความเร่งเป็นศูนย์เมื่อมีการกระจัดมากที่สุด
โดยมีแอมพลิจูดคงที่
3. วัตถุมีความเร่งแปรผันตรงกับการกระจัด
แต่ความเร็วเป็นศูนย์เมื่อมีการกระจัดมากที่สุด
โดยมีแอมพลิจูดคงที่
4. วัตถุมีความเร่งแปรผันตรงกับการกระจัด
แต่ความเร็วแปรผกผันกับการกระจัดนั้น โดย
มีแอมพลิจูดไม่คงที่
10. ในการเคลื่อนที่แบบคลื่นนั้นพลังงานจากการสะบัดปลายเชือกด้านหนึ่งจะถ่ายทอดไปยังปลาย
เชือกอีกด้านหนึ่งได้แสดงว่า
1. พลังงานถ่ายทอดไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
2. พลังงานถ่ายทอดหลังจากการเคลื่อนที่ของคลื่นผ่านไปแล้ว
3. พลังงานจะถ่ายทอดไปก่อนที่คลื่นจะเคลื่อนที่มาถึง
4. พลังงานจากคลื่นจะถ่ายโอนให้อนุภาคและอนุภาคจะเคลื่อนที่ไปยังปลายเชือก

3
11. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดกล่าวผิด
1. การสะท้อนของคลื่นน้ำความยาวคลื่นไม่เปลี่ยน
2. การสะท้อนของคลื่นเชือกปลายอิสระเฟสไม่เปลี่ยน
3. การหักเหของคลื่นอัตราเร็วเปลี่ยน
4. การหักเหเกิดขึ้นได้ในตัวกลางเดียวกัน
12. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดกล่าวถูกต้อง
1. เมื่อคลื่นเคลื่อนที่เปลี่ยนตัวกลางความถี่เปลี่ยนแปลงเสมอ
2.
อัตราเร็วของคลื่นในน้ำลึกย่อมน้อยกว่าอัตราเร็วของคลื่นในน้ำตื้น
3. การหักเหของคลื่นเกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่
4. มุมวิกฤตเกิดได้เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากน้ำตื้นไปน้ำลึก
13. ข้อความข้อใดเป็นหลักการของฮอยเกนส์
1. จุดทุกจุดถ้าถูกรบกวนสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นได้
2. คลื่นเมื่อผ่านสิ่งกีดขวางบางส่วนของคลื่นสามารถเลี้ยวเบนได้
3.
แต่ละจุดบนหน้าคลื่นสามารถถือได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นใหม่ได้
4. เมื่อคลื่นผ่านช่องแคบเล็ก ๆ จะเกิดการแทรกสอดกันได้
14. คลื่นเหนือเสียงจากเครื่องโซนาร์ ส่งคลื่นลงไปในทะเลตรง ๆ
ด้วยความเร็วคลื่น 1500
เมตรต่อวินาที ปรากฎว่าได้รับเสียงสะท้อนกลับมาในเวลา 1.2
วินาที จงหาความลึกของทะเล
บริเวณนั้นมีค่ากี่เมตร
1. 600 เมตร
2. 900 เมตร
3. 1200 เมตร
4. 1800 เมตร
15. สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนแห่งหนึ่งส่งกระจายเสียงในระบบเอฟ เอ็ม
ด้วยความถี่คลื่น 100
เมกกะเฮิรตซ์ ความยาวคลื่นวิทยุชุมชนที่ส่งออกจากสถานีมีค่ากี่เมตร
1. 1.5 เมตร
2. 3.0 เมตร
3. 6.0 เมตร
4. 10.0 เมตร

4
16. สมบัติข้อใดของคลื่นไมโครเวฟที่ทำให้อาหารสุกได้
1. ทะลุผ่านวัตถุได้ดี
2. มีความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุ
3. ทำให้โมเลกุลของน้ำสั่น
4. เมื่อผ่านวัตถุคลื่นจะสะท้อนไปมาในวัตถุได้
17. ข้อความใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับรังสีอัลตราไวโอเลต
1. มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรค
2. มองเห็นเป็นสีม่วงอ่อนและสามารถผ่านแผ่นแก้วบาง ๆ ได้
3.
สามารถทำให้สารเคมีบางชนิดเรืองแสงได้จึงมีการนำไปใช้ส่องเสื้อผ้าที่ทาด้วยสาร

เรืองแสงของผู้แสดงบนเวทีจะช่วยให้เห็นเป็นสีสันที่น่าตื่นตามากขึ้น
4. ถ้าโอโซนในชั้นบรรยากาศชั้นบนลดน้อยลง
การดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวง
อาทิตย์ก็จะลดลงไปด้วย
จนอาจได้รับอันตรายจากรังสีนี้ที่ตกลงสู่โลกได้
18. ทฤษฎีอะไรที่สามารถนำไปอธิบายธรรมชาติของอะตอมได้อย่างสมบูรณ์
1. ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอนสไตน์
2. ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม
3. ทฤษฎีอะตอมของโบร์
4. ทฤษฎีอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
19. รังสีแอลฟามีอำนาจในการทะลุผ่านน้อยกว่ารังสีชนิดอื่นที่ออกจากธาตุกัมมันตรังสีเนื่องจาก
1.
รังสีแอลฟามีคุณสมบัติในการทำให้สารที่รังสีผ่านแตกตัวเป็นไอออนได้ดี
2. รังสีแอลฟามีพลังงานต่ำกว่ารังสีชนิดอื่น
3. รังสีแอลฟาไม่มีประจุไฟฟ้า
4. รังสีแอลฟามีอัตราส่วนประจุต่อมวลมากที่สุด
20. รังสีใดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากนิวเคลียสของธาตุ
1. รังสีเอกซ์
2. รังสีคาโทด
3. รังสีอัลตราไวโอเลต
4. รังสีแอลฟา
21. ดีบุกมีเลขอะตอมเท่ากับ 50 และเลขมวล 120 จะมีจำนวนนิวคลีออนเท่าใด
1. 20
2. 50
3. 70
4. 120
5
22.ไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกัน นิวเคลียสของธาตุจะมีอนุภาคตามข้อใด
1. โปรตอนเท่ากัน นิวตรอนต่างกัน
2. โปรตอนต่างกัน นิวตรอนเท่ากัน
3. โปรตอนเท่ากัน นิวตรอนเท่ากัน
4. โปรตอนต่างกัน นิวตรอนต่างกัน
23. มีธาตุไอโอดีน- 131 ซึ่งมีเวลาครึ่งชีวิต 8 วัน อยู่จำนวน 1
กรัม จะใช้เวลานานกี่วันจึงจะ
เหลือธาตุดังกล่าวอยู่เพียง 0.125 กรัม
1. 16 วัน
2. 24 วัน
3. 32 วัน
4. 64 วัน
24. สารกัมมันตรังสีจำนวนหนึ่ง มีครึ่งชีวิต 30 นาที เมื่อเวลาผ่านไป
2 ชั่วโมง จำนวนที่สลาย
ไปจะมีค่าเป็นกี่เท่าของจำนวนเริ่มต้น
1 . 1 / 8
2. 1 / 16
3. 7 / 8
4. 15 / 16
25. การควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน
ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต้อง
ควบคุมสิ่งใด
1. เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
2. ปริมาณรังสี
3. จำนวนนิวตรอน
4. อุณหภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น