วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เฉลยวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส ม.1

1. ใช่ 2. ใช่ 3. ไม่ใช่ 4. ไม่ใช่ 5. ใช่
ปรนัย.
1. ง 2. ข 3. ค 4. ค 5. ค 6. ก 7. ง 8. ก 9. ก 10. ค
อัตนัย
1. สารละลาย เจนเชียนไวโอเล็ต
2. อะลูมิเนียม
3. โซเดียมไฮดรอกไซด์
4. สารละลายเบสทำปฏิกริยากับแอมโมเนียมไนเตรด
5. น้อยกว่า 7 แสดงความเป็นกรด มากกว่า 7 แสดงความเป็นด่าง
6. ดูการเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส
ดูแถบสีของกระดาษ pH
คุณสมบัติของกรด
1. มีรสเปรี้ยว
2. มีค่า pH ตำกว่า 7
3. กัดกร่อนพลาสติก
4. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากนำเงินเป็นแดง
5. ทำปฏิกริยากับโลหะจะเกิด กาซ ไฮโดรเจน
6. ทำปฏิกริยากับหินปูน จะเกิดกาซ คาร์บอนไดออกไซด์
7. นำไฟฟ้าได้ 8. ละลายน้ำแล้ว จะให้ H+
คูณสมบัติของเบส
1. มีรสฝาด
2. เปลียนสีกระดาษลิตมัสจาก แดงเป็นน้ำเงิน
3. ทำปฏิกริยากับอะลูมิเนียมจะได้กาซไฮโดรเจน
4. ถูกับมือจะรู้สึกลื่น
5. ทำปฏิกริยากับแอมโมเนียมไนเตรด จะเกิด กาซแอมโมเนีย
6. ทำปฏิกริยากับน้ำมันพืชหรือ น้ำมันสัตว์จะได้ สบู่
7. ละลายน้ำจะให้ OH-
วิธีแยกสารเนื้อเดียว
ของแข็งกับของเหลว - การตกผลึก, การระเหิด
ของเหลวกับของเหลว- การกลั่น , โครมาโทรกราฟี่
วิธีแยกสารเนื้อผสม
ของแข็งกับของแข็ง - อำนาจแม่เหล็ก, การระเหิด, การหยิบออกหรือเขี่ยออก
ของแข็งกับของเหลว- การตกตะกอน, การกรอง
ของเหลวกับของเหลว- การสกัดด้วยตัวทำละลาย, การใช้กรวยแยก


http://go-genius.spaces.live.com/blog/cns!164609C4F58E371D!283.entry?sa=60028624

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น