วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

G-Student ’ 53

G-Student ' 53
Admissions ใหม่สอบได้ตั้งแต่ ม.5
Admissions ระบบใหม่จะเริ่มใช้ใน Admissions ปี 2553 เป็นรุ่นแรก
มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการพิจารณาต่างไปจากเดิมมากมาย โดยจะใช้ GPA 20%
, O-NET 30% , GAT 10-50% และ PAT 0-40%
ดังนั้นนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2553
เป็นต้นไปจะต้องเตรียมพร้อมและให้ความสำคัญกับวิชาความถนัดมากขึ้น
หลักสูตร G-Student ได้ถูกพัฒนาเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
Admissions ระบบใหม่ นักเรียนจะได้รับการติว GAT PAT ซึ่งจะทำให้คะแนน
Admissions ของนักเรียนเพิ่มขึ้นนอกจากนั้น G-Student
ยังได้จะเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการสอบตรง ทั้งข่าวสารและแนวข้อสอบตรง
ซึ่งมีปัจจุบันการสอบตรงมีสัดส่วนมากถึง 60%
ของที่นั่งในมหาวิทยาลัยทั้งหมด จึงทำให้มั่นใจว่า
นักเรียนจะสามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ตามที่ตัวเองใฝ่ฝัน

Admissions เปลี่ยนไป คุณพร้อมหรือยัง ??
G-Student รับจำนวนจำกัด

ตารางเรียนและกิจกรรมเสริม
เดือน การเรียนการสอน กิจกรรมเสริม
20 ธ.ค. 51 -ก.พ. 52
*เตรียมความพร้อมก่อนเรียนด้วยการสอบวัดความรู้ก่อนเรียน ( Pre Test)
* ติว GAT ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
* ติว PAT1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
* ติว PAT2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
* ติว PAT3 วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์
* ติว PAT4 วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
* ติว PAT5 วัดศักยภาพทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
* ติว PAT6 วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์
* บรรยายเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย
* แนะแนวเป็นรายบุคคลในการเลือกคณะและอาชีพจากผลทดสอบจิตวิทยา
* แนะแนวการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมผลงาน
* ส่งข้อมูล G-Student ไปยัง RAC CENTER เพื่อ วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารการสอบตรง
* แนะแนวการรับสมัครการสอบ GAT , PAT
* รับตารางเรียนแบบรายบุคคลตามความสนใจและเหมาะสมกับนักเรียน
* แนะนำการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานและนำเสนอด้วย Power Point
* RAC Meeting แนะแนวอาชีพที่น่าสนใจจากบุคลากรในสาขาอาชีพ
* บันทึกผลคะแนนรอบแรก เพื่อปรับปรุงผลการสอบรอบต่อไป
มี.ค.-พ.ค. 52 * ทบทวนเนื้อหา ม.4-5
* เรียนล่วงหน้า ม.6
* ติวสอบ SMART-I * Pre Test และ Post Test
* วิเคราะห์ผลที่ได้จากการสอบเพื่อปรับปรุงการเรียน
* แนะนำคณะน่าสนใจ
* แนะนำมหาวิทยาลัยยอดฮิตในแต่ละภูมิภาค
* RAC Meeting แนะแนวอาชีพที่น่าสนใจจากบุคลากรในสาขาอาชีพ
มิ.ย.-ก.ย. 52 * ติว GAT ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
* ติว PAT1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
* ติว PAT2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
* ติว PAT3 วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์
* ติว PAT4 วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
* ติว PAT5 วัดศักยภาพทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
* ติว PAT6 วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์
* ติว PAT7 วัดศักยภาพทางภาษาต่างประเทศที่ 2
* ตะลุยโจทย์ ม.4-6
* ติวสอบตรงโครงการรับตรง
* ติวแนวข้อสอบสัมภาษณ์
* ติวเสริมกลุ่มย่อย * Pre Test และ Post Test
* วิเคราะห์ผลที่ได้จากการสอบเพื่อปรับปรุงการเรียน
* รับตารางติวสอบตรง และฟังคำแนะนำในการสอบตรงโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศ
* แนะแนวการรับสมัครการสอบ O-NET
ต.ค.-ธ.ค. 52 * ติว GAT ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
* ติว PAT1 วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
* ติว PAT2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
* ติว PAT3 วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์
* ติว PAT4 วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
* ติว PAT5 วัดศักยภาพทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
* ติว PAT6 วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์
* ติว PAT7 วัดศักยภาพทางภาษาต่างประเทศที่ 2
* ติวสอบตรงโครงการรับตรง
* ติวแนวข้อสอบสัมภาษณ์
* ติวสอบโควตา ม.บูรพา มช. มข. มน. มศก. มอ. * แนะนำอาชีพรายได้ดี
* แนะนำคณะดัง
* เตรียมความพร้อมก่อนสอบ Pre-Quota หรือ Pre-Admissions
ม.ค. 52 -ก.พ. 53 * ติวเข้มแนวข้อสอบ O-NET
มี.ค.-มิ.ย. 53 * วิเคราะห์ความสนใจของนักเรียนทั่วประเทศ
หรือประเมินแนวโน้มคะแนนขั้นต่ำในการผ่านการคัดเลือกของทุกคณะ
ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ *
แนะแนวการเลือกคณะที่น่าสนใจและเหมาะสมกับนักเรียน
* แนะแนวการเลือกคณะด้วยโปรแกรม RAC Forecast ความแม่นยำสูงถึง 98%
* แนะแนวการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น