วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สารในข้อใดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้าเงินเป็นแดง

1. อนุภาคที่เล็กที่สุดของสสารเรียกว่าอะไร

ก. ธาตุ
ข. อะตอม
ค. โมเลกุล
ง. สารประกอบ
2.ข้อใดถูกต้อง
ก. ในภาวะปกติ ธาตุมีได้ทั้ง 3 สถานะ
ข. ธาตุสามารถแยกเป็นองค์ประกอบย่อยได้อีก
ค. ธาตุอาจเป็นสารเนื้อเดียวกัน หรือสารเนื้อผสมก็ได้
ง. ธาตุสองชนิดขึ้นไปมาผสมกัน ต้องได้สารประกอบเสมอ
3. ข้อใดเป็นธาตุทั้งหมด
ก. เหล็ก อากาศ ทองคำ
ข. ไฮโดรเจน คาร์บอน นิเกิล
ค. กำมะถัน ด่างทับทิม ปรอท
ง. พลวง ปรอท แอลกอฮอล์
4. ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นธาตุทั้งหมด
ก. CO2 NO2 O2 H2
ข. Mg N2 Br2 O2
ค. K Mg Be CO
ง. H2O He Na Cl2
5. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของธาตุทองคำ
ก. Au
ข. Ag
ค. Cu
ง. Ga
6. ธาตุในข้อใด เป็นโลหะทั้งหมด

ก. Li Al P
ข. Al B Zi
ค. Zn Ag Na
ง. Na Mg C
จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 7-8

ธาตุ A มีสมบัตินำไฟฟ้าได้, ผิวเป็นมันวาว
ธาตุ B มีสมบัตินำไฟฟ้าไม่ได้, เปราะ
ธาตุ C มีสมบัตินำไฟฟ้าได้, เปราะ
ธาตุ D มีสมบัตินำไฟฟ้าไม่ได้, มีสถานะก๊าซ

7. ธาตุใดเป็นโลหะ

ก. A
ข. B
ค. C
ง. D
8. ธาตุใดเป็นกึ่งโลหะ
ก. A
ข. B
ค. C
ง. D
9. โมเลกุลของ H3PO4 กับ C2H6O มีจำนวนอะตอมแตกต่างกันกี่อะตอม
ก. 1 อะตอม
ข. 2 อะตอม
ค. 3 อะตอม
ง. 4 อะตอม
10. อนุภาคมูลฐานของธาตุ คือข้อใด
ก. โปรตอน และอิเล็กตรอน
ข. โปรตอน และนิวตรอน
ค. นิวตรอน และอิเล็กตรอน
ง. โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
11. สัญลักษณ์ของธาตุที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 13 จำนวนนิวตรอนเท่ากับ
14 คือข้อใด

ก.
ข.
ค.
ง.

12. เมื่ออะตอมของธาตุเสียอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งใด
ก. ไอออนลบ
ข. ไอออนบวก
ค. ธาตุชนิดใหม่
ง. สารประกอบ
13. ข้อใดมีการใช้ประโยชน์จากธาตุ ไม่ถูกต้อง
ก. ทองแดงใช้ทำมอเตอร์ไฟฟ้า
ข. อะลูมิเนียมใช้ทำแผ่นห่ออาหาร
ค. ทองคำใช้ทำเครื่องประดับ
ง. คลอรีนใช้เป็นตัวนำไฟฟ้า
จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 14

1) ธาตุ W แผ่รังสีแอลฟาเพื่อลดพลังงานส่วนเกินในนิวเคลียส
2) ธาตุ X เกิดปฏิกิริยาเคมีกับธาตุ Y เกิดเป็นสารประกอบ Z คายพลังงานความร้อน
3) ธาตุ M ให้รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อลดพลังงานส่วนเกินในนิวเคลียส
4) ธาตุ A รวมกับธาตุ B เกิดเป็นสารละลาย AB คายพลังงานความร้อน

14. ข้อใดเป็นธาตุกัมมันตรังสี
ก. ข้อ 1 และ 2
ข. ข้อ 3 และ 4
ค. ข้อ 2 และ 4
ง. ข้อ 1 และ 3
15. การใช้ประโยชน์จากธาตุกำมันตรังสีในข้อใดถูกต้อง
ก. Co - 60 ตรวจสอบอายุวัตถุโบราณ
ข. Na - 23 ใช้รักษาโรคเบาหวาน
ค. U - 238 ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
ง. I - 131 ใช้รักษาโรคมะเร็ง
16. สารในข้อใดจัดเป็นสารประกอบ
ก. สาร A มีสถานะเป็นของแข็ง จุดหลอมเหลว 1,535 oC และนำไฟฟ้า
ข. สาร B เป็นของแข็งสีดำ จุดหลอมเหลว 2,030 oC และไม่นำไฟฟ้า
ค. สาร C เป็นของเหลวใสไม่มีสีนำไปแยกด้วยไฟฟ้าได้ธาตุ X กับธาตุ Y
ง. สาร D เป็นของเหลวสีเงิน เป็นมันวาว เหนียว จุดหลอมเหลว -39 oC
17. สารในข้อใดเป็นสารประกอบทุกสาร
ก. ทิงเจอร์ไอโอดีน น้ำเชื่อม ทองเหลือง
ข. น้ำอัดลม น้ำปูนใส น้ำตาลทราย
ค. แนฟทาลีน เหรียญบาท กำมะถัน
ง. ด่างทับทิม ปูนขาว เกลือแกง
18. ข้อใดต่อไปนี้ จัดเป็นสารประกอบทั้งหมด
ก. S8 N2 H2
ข. Cl2 CO O2
ค. CO2 NaCl H2O
ง. O2 N2 H2O2
19. สารประกอบในข้อใดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงินทั้งหมด
ก. แอมโมเนีย โซดาไฟ น้ำปูนใส
ข. กรดเกลือ น้ำส้มสายชู กรดคาร์บอนิก
ค. เกลือแกง หินปูน ยิปซัม
ง. น้ำขี้เถ้า ดินประสิว ด่างทับทิม
20. ข้อใดมีการใช้ประโยชน์จากสารประกอบ ไม่ถูกต้อง
ก. กรดซัลฟิวริกใช้เติมแบตเตอรี่
ข. โซเดียมคลอไรด์ใช้ปรุงอาหาร
ค. แคลเซียมคาร์บอเนตใช้ทำผงซักฟอก
ง. สารส้มใช้แกว่งน้ำให้ตะกอนตกลงก้นตุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น