วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บทสรุปและแบบฝึกหัดเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์2

โครงการสอน (Course Syllabus)
ฟิสิกส์ทั่วไป 1

รายวิชา ฟิสิกส์ทั่วไป 1 รหัสวิชา หน่วยกิต
ระดับ ปริญญาตรี โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์ (คบ. 5 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำอธิบายรายวิชา
การวัดและความแม่นยำในการวัด ปริมาณสเกลาร์ และเวกเตอร์
การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ โมนตัมและการเคลื่อนที่ แรงและผลของแรง งาน
กำลัง และพลังงานงาน การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิก การเคลื่นอที่แบบคลื่น
คลื่นกล สมบัติของสาร ปรากฏการณ์ความร้อน อุณหพลศาสตร์

จุดประสงค์รายวิชา
เมื่อนักศึกษาศึกษารายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 ผ่านแล้วนักศึกษาจะต้อง
1. มีความรู้พื้นฐานในทฤษฎีต่างๆทางฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาสอดคล้องและต่อเนื่องจากระดับอุดมศึกษา
2. มีความเข้าใจในหลักการทางฟิสกส์และอธิบายปรากฏการณืต่างๆในธรรมชาติได้
3. มีเจคติที่ถูกต้องในการศึกษาวิชาฟิสิกส์คือ อะไร อย่างไร ทำไม เท่าไร
4. สามารถประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

อาจารย์ผู้สอน
อ.วิชชุดา ภาโสม
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล
1 -แนะนำผู้เสอน ผู้เรียน
-แนะนำบทเรียนและประเมินตนเองก่อนเรียน
-ชี้แจงข้อตกลงเบื้องต้นในชั้นเรียน
อาจารย์ผู้สอน
1. บรรยายสรุป
2. แสดงวิธีคิด การสร้างสมการ และการหาผลเฉลยปัญหาต่างๆ
3. แนะนำแบบฝึกหัด โจทย์ทบทวน และคำนวณ


นักศึกษา
1. ทำความเข้าใจบทเรียน
2. ค้นคว้างานเอกสารเพิ่มเติมตามหัวข้อที่กำหนด
3. ทำแบบฝึกหัดทบทวน
4. เข้าทำการสอบ ประเมินความรู้ความเข้าใจ
ประเมินจาก
1. พฤติกรรมและการเข้าชั้นเรียน
2. ตรวจแบบฝึกหัด ชิ้นงาน
3. ตรวจข้อสอบ
2 การวัด หน่วยการวัด ความเที่ยงตรง
การวัดอย่างละเอียด ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์
3 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
การตกอย่างอิสระในอากาศ
การเคลื่อนที่เป็นวงกลม และการหมุน
โมเมนตัมเชิงมุมของความเฉื่อย กฏของนิวตัว สมดุลกล
4 แรงและการเคลื่อนที่
แรงเข้าสู่ศูนย์กลาง
การโคจรของดาวเทียม
5 งาน กำลัง และกำลังงาน การคงค่าของพลังงาน พลังงานจลน์ของการหมุน
การได้เปรียบเชิงกล โมเมนตัมและการชนการอนุรักษ์โมเมนตั
6 การแกว่งกวัด ชิมเปิลฮาร์มอนิก ชิมเปิลแพนดูลัม
7 สมบัติความยืดหยุ่นของวัตถุ การเคลื่อนที่แบบคลื่น
8 พลังงานที่คลื่นเคลื่อนที่ คลื่นนิ่ง คลื่นเสียง
9 ความร้อนและอุณหภูมิ การขยายตัวเนื่องจากความร้อน สมดุลความร้อน
10-11 การถ่ายโอนความร้อน แก๊อุดมคติ ทฤษฎีจลนืของแก๊ส
12 อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น งานของอุณหพลศาสตร์
13-14 การเปลี่ยนแปลงแบบไอโซเทอร์มัล การเปลี่ยนแปลงแบบแอเดียแบติก
วัฏจักคาร์โน ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ตู้เย็น เครื่องยนต์
15 เบนซิน-ดีเซล กฏข้อที่ 3
16 สอบปลายภาค


การวัดผลและประเมินผล

การวัดผล
1. คะแนนสอบกลางภาค 35%
2. คะแนนสอบปลายภาค 35%
3. คะแนนผลงาน 20%
4. คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมและการเข้าชั้นเรียน 10%

การประเมินผล

ระดับคะแนน เกรด
80-100 A
80-84 B+
75-79 B
65-74 C+
60-64 C
55-59 D+
45-54 D
0-44 E

เอกสารอ้างอิง
นิกร สุขปรุง. ฟสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสกลนคร.2539
วิลาวรรณ์ คำหาญ .ฟิสิกส์ทั่วไป 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันราชภัฏสกลนคร.2540

หนังสืออ่านประกอบ
ก่องกัญ และคณะ .ฟิสิกส์กับชีวิต ,สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร. 2534
ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไทย.ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ,
สำนักพิมพ์โอเดียน.กรุงเทพมหานคร.2534
ภาควิชาฟิสกส์,ฟิสิกส์ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร. 2537
ทบวงมหาวิทยาลัย.ฟิสิกส์ 1 ,สำนักพิมพ์ซีเอ้ดยูเคชั่น กรุงเทพมหานคร. 2523
หนังสือฟิสิกส์มหาวิทยาลัย,ฟิสิกส์ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น