วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ
-----------------------
ด้วยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมมีตำแหน่งว่างพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา จึงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่องการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔(๓)(ค) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตำแหน่ง พนักรานราชการครู วิชาเอกแนะแนวหรือบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฎอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
- ประกาศรับสมัครวันที่ 7 กรกฎาคม 2554
- รับสมัคร วันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2554 (เว้นวันหยุดราชการ)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯวันที่ 22 กรกฎาคม 2554
- สอบคัดเลือก วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
- ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕๕4
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๕. ใบประกอบวิชาชีพครู
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒2 กรกฎาคม 2554 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔- ๒๘๖123


๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔- ๒๘๖123
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ในวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕4
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕4


(นายมนัส ทาสุรินทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ลงวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕4
---------------
๑. ตำแหน่ง
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง
๑. พนักงานราชการครู วิชาเอกแนะแนวหรือบรรณารักษ์
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
๑. ทำการสอนวิชาแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
๒. ทำงานในหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือ หนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
๓. คุณวุฒิปริญญาตรีทางแนะแนวหรือบรรณารักษ์ตำแหน่งพนักงานราชการครูผู้สอนวิชาแนะแนว
๔. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Internet

๑.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังนี้
๑. ผลงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถทางแนะแนวหรือบรรณารักษ์ (แฟ้มผลงานหรืออื่น ๆ)
๒. สอบสัมภาษณ์
- ทักษะการสอน
- บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์
- ความสามารถในการสื่อสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น